19 Oktober Yttrande om muddring och sprängning av inseglingsrännan till Borg Hamn

Yttrande med anledning av ansökan från Kystverket att få muddra och spränga i inseglingsrännan till Borg Hamn (2013/2348-2)

 

De planerade projekten omfattar sammanlagt muddring av 3,3 miljoner kubikmeter löst material och 250 000 kubikmeter sprängmassor. De giftigaste massorna ska deponeras på land men övrigt material ska sänkas i havet.

Under perioden 1947-1987 släppte enbart ett företag, Borregard, ut 70 ton kvicksilver i Glomma. Det är i sedimenten vid Glommas älvdelta man i en snar framtid vill muddra och spränga för att göra det möjligt att ta in större tonnage till Borg Hamn. Om det finns kvicksilver i bottensedimenten riskerar detta att föras vidare i näringskedjan. Det kan i värsta fall slå ut fisk, hummer och räka i Kosterfjorden.

Naturskyddsföreningen i Strömstad ser med stor oro på planerna att genomföra dessa projekt. I direkt anslutning till Borg Hamn ligger Nationalparkerna Kosterhavet och Hvaler. Den biologiska mångfalden i denna unika marina miljö riskerar att förstöras för all framtid om projekten genomförs.

På ömse sidor av riksgränsen finns idag alltför lite kusttorsk och andra torskarter. Det är ofta inne i fjordar som torsken fortplantar sig. Så har även varit fallet i dessa områden. Möjligheterna för fortplantning av olika torskarter får absolut inte undergrävas. Idag försöker man på olika sätt att vidta åtgärder för att torskarter ska återhämta sig. Då gäller det att vara ytterst försiktig med att röra om i giftiga sediment som kan omintetgöra möjligheterna för torskarna att återhämta sig.

Sprängningen påverkar negativt hummerbestånden. Dessutom är det sannolikt att Tisler-revet och andra kända och ännu okända korallförekomster påverkas av förorenade sediment som kommer i rörelse nedströms.

Gränshavet är en gemensam resurs för folk i både Sverige och Norge. Vi är mycket kritiska till både sprängning och muddring i älvdeltat och deponering av muddermassor i Singlefjorden. Vi kräver att Miljödirektoratet säger nej till Kystverkets förslag att muddra och spränga i inseglingsrännan till Borg Hamn.

Det måste finnas alternativa och mindre miljöskadliga placeringar för en lämplig hamn inom Yttre Oslofjorden.

Sten Brodén

Ordförande

Naturskyddsföreningen i Strömstad