Reservatsförslag för hotade skyddsvärda skogsområden i norra Bohuslän

Bergsbrant med gammal barrnaturskog och myrmark nedan branten vid Sandvatten i Strömstads kommun. Foto: Steve Daurer.

Gammal barrnaturskog i bergsbrant med myrmark nedan branten vid Sandvatten i Strömstads kommun. Foto: Steve Daurer.

Det finns fortfarande oskyddade och relativt stora sammanhängande skogsområden med höga naturvärden kvar i norra Bohuslän och Dalsland. Flera av skogarna riskerar avverkning eftersom de saknar långsiktigt skydd. Nu presenterar Naturskyddsföreningen i Strömstad fem förslag på naturreservat i en ny inventeringsrapport.

Avverkningstakten är hög i Bohuslän och Dalsland. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har bristande resurser till naturvård. Anslagen till skydd av skog är låga vilket gör myndigheternas kapacitet att långsiktigt skydda natur bristfällig. Många skogar med höga naturvärden hinner avverkas innan deras naturvärden ens hunnit bli upptäckta.

Naturskyddsföreningen har tagit fram förslag på fem större sammanhängande skogsområden med höga bevarandevärden som lämpar sig som naturreservat i norra Bohuslän och Dalsland:

–          Keddebo-Kynnefjäll, Munkedals och Dals-Eds kommun

–          Nötevattnet-Aborrvattnet, Tanums kommun

–          Ranebo, Tanums kommun

–          Vetteberget, Tanums kommun

–          Sandvatten, Strömstads kommun

I områdena finns en tilltalande landskapsbild vilket ger goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer och ett aktivt friluftsliv. Här finns värdefulla naturskogar som utgör viktiga livsmiljöer för en rad olika växt-, djur- och svamparter. Flera av arterna är ovanliga och hotade. I området Keddebo-Kynnefjäll har bland annat fynd gjorts av bland annat den ovanliga och starkt hotade blylaven (EN).

– Det är mycket glädjande att dessa värdefulla skogsområden finns kvar i norra Bohuslän och Dalsland. Skogarna fungerar fortfarande som en fristad för djur och natur. Tyvärr sker avverkningar både i och i utkanten av områdena. Behovet av att långsiktigt skydda dessa områden är därför mycket stort, säger Sten Brodén, ordförande, Naturskyddsföreningen i Strömstad.

Aktuella avverkningsanmälningar finns inom några av områdena, bl.a. vid Ranebo och Vetteberget i Tanums kommun. Skogsbruk riskerar att skada skogsområdenas höga naturvärden.

–  Avverkningen av de sista oskyddade naturskogarna har en starkt negativ påverkan på den biologiska mångfalden och klimatet, säger Sten Brodén, ordförande, Naturskyddsföreningen i Strömstad.

Han fortsätter:

– Att bevara biologisk mångfald är inte bara viktigt för de enskilda skogarna och arterna – det är också en framtidsfråga för livet på jorden och mänskligheten lika angeläget som klimatkrisen. Det är svårt, dyrt och nästintill omöjligt att återskapa de äldre naturskogar och de värden som går förlorade idag. Det är betydligt mer kostnadseffektivt att skydda befintliga naturvärden än att tillåta avverkning för att senare återskapa värdefulla områden, säger Sten Brodén, ordförande, Naturskyddsföreningen i Strömstad.

Enligt EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 % av landytan skyddas till 2030. Tidigare var de nationella och internationella miljömålen att skydda 17-20 % skog till år 2020. Dessa mål nåddes aldrig – endast ca 6 % av den produktiva skogsmarken i Sverige är långsiktigt skyddad idag. Så mycket som 17-30 % skyddsvärd skog finns inte kvar i Sverige.

– Vi hoppas att våra reservatsförslag kommer att ligga till grund för myndigheters arbete med formellt skydd. Riksdagen borde sätta upp målen, tillföra regioner och kommuner de nödvändiga resurserna för att genomföra de uppsatta målen. Idag ligger hela ansvaret att skydda skogarna på de enskilda skogsägarna som kanske inte har tillräcklig kunskap om skogsekologi eller pengar. Det gör att skyddsvärda skogar riskerar avverkning – vi har inte råd att förlora dessa skogar, säger Sten Brodén, ordförande, Naturskyddsföreningen i Strömstad.

Förra året presenterade Naturskyddsföreningen i Strömstad ytterligare ett reservatsförslag för Löveråsfjället i Strömstads kommun. Löveråsfjället är ett av kommunens största sammanhängande skogslandskap omfattande hela ca 800 hektar med en unik artflora. Löveråsfjället är även utpekat som riksintresse för både naturvård och friluftsliv.

Läs mer om de fem reservatsförslagen i norra Bohuslän och Dalsland i rapporten ”Skyddsvärda skogar i norra Bohuslän – en inventeringsrapporthär.

Läs reservatsförslaget för Löveråsfjället här.

Kontakt:

Sten Brodén, ordförande, Naturskyddsföreningen i Strömstad, stromstad@naturskyddsforeningen.se, tel. 070-630 01 79

Flerskiktad och olikåldrig barrnaturskog vid Keddebo-Kynnefjäll. Foto: Steve Daurer.

Flerskiktad och olikåldrig barrnaturskog vid Keddebo-Kynnefjäll i Munkedals och Dals-Eds kommun. Foto: Steve Daurer.

Grovvuxen gran i naturskogen vid Vetteberget. Foto: Steve Daurer.

Grovvuxen gran i naturskogen vid Vetteberget i Tanums kommun. Foto: Steve Daurer.

Gammal tall med hackspår av den nära hotade tretåiga hackspetten (NT) i Ranebo. Tanums kommun. Foto: Steve Daurer.

Gammal tall med hackspår av den nära hotade tretåiga hackspetten (NT) i Ranebo. Tanums kommun. Foto: Steve Daurer.

Gamla tallar med inslag av talltorrträd finns i skogen vid Nötevattnet-Aborrvattnet i Tanums kommun. Det finns gott om blåbärsris i fältskiktet. Foto: Steve Daurer.

Gamla tallar med inslag av talltorrträd i skogen vid Nötevattnet-Aborrvattnet i Tanums kommun. Det finns gott om blåbärsris i fältskiktet. Foto: Steve Daurer.